Các bạo chúa địa phương Trung Đông phải lòng xe điện Trung Quốc, đây có phải là võ công tự đánh bại?

Việc theo đuổi năng lượng sạch của thế giới, cùng với lợi nhuận khổng lồ do sự phát triển của xe điện mang lại, đã buộc Trung Đông bắt đầu thực hành phép thuật Khai thác dầu vô tận, xe …