Bộ Giáo dục sẽ tăng cường nghiên cứu khoa học có tổ chức để giải quyết vấn đề “kẹt cổ” công nghệ cốt lõi

Bộ Giáo dục đề xuất rằng đổi mới khoa học và công nghệ trong các trường cao đẳng và đại học phải phát huy đầy đủ vai trò là sức mạnh khoa học và công nghệ chiến lược quốc gia, nâng cao đáng kể khả năng đổi mới độc lập, đạt được một số thành tựu lớn ban đầu trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản,