Việt Nam nên làm gì để thành “cường quốc làm game”?

Có chăng Việt Nam cần nhiều hơn những doanh nghiệp game như vậy để tạo nền móng vững chắc, tạo nên một cường quốc làm game. Với một quốc gia có cái nhìn khởi đầu chưa thiện cảm với ngành game, từ hơn 10 năm trước, cộng đồng doanh nghiệp game đã thấy nhiều chuyển biến lớn của Nhà nước trong việc từng bước tạo nền tảng và điều kiện ngày một thuận lợi hơn để ngành game phát triển.