A0 rời EVN về Bộ Công Thương: Xây dựng ngay cơ chế tài chính

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng ngay cơ chế tài chính bảo đảm kinh phí hoạt động cho A0 từ khi được tách khỏi EVN; thống nhất cơ chế tài chính tạo nguồn thu cho A0 giai đoạn từ 1/1/2024 đến khi Luật Giá sửa đổi có hiệu lực.